جستجو بر اساس استان
      جستجو بر اساس نوع سرمایه گذاری
      جستجو بر اساس نوع تاسیسات گردشگری
      جستجو بر اساس ترکیب موارد بالا  
   
بسته های سرمایه گذاری
 کد پروژهنام پروژهمحل پروژهنام استانشهرستانصاحب فرصت
مشاهده3مجتمع اقامتي و پذيرايي سه ستاره استان گيلان،شهرستان رضوانشهرگيلانرضوانشهرسازمان گردشگري، صنايع دستي و ميراث فرهنگي استان گيلان
مشاهده5احداث مجتمع تفريحي و توريستي سه ستاره تالشاستان گيلان، شهرستان تالشگيلانآستاراسازمان گردشگري، صنايع دستي و ميراث فرهنگي استان گيلان
مشاهده6احداث مرکز تعطيلات و سرگرمي فومناستان گيلان ، شهرستان فومنگيلانفومنسازمان گردشگريف صنايع دستي و ميراث فرهنگي
مشاهده7احداث مجتمع گردشگري سلامت رشت استان گيلان ، شهرستان رشتگيلانرشتسازمان گردشگري، صنايع دستي و ميراث فرهنگي
مشاهده8احداث هتل 5 ستاره انزلياستان گيلان، شهرستان بندرانزليگيلانرشتسازمان گردشگري، صنايع دستي و ميراث فرهنگي
مشاهده9احداث هتل 5 ستاره لنگرود استان گيلان، شهرستان لنگرود گيلانآستاراسازمان گردشگري، صنايع دستي و ميراث فرهنگي
مشاهده10پروژه بهار يك منطقه نمونه گردشگري سپادخراسان رضويبردسكن 
مشاهده11احداث سالن نمايشگاهي کمال الملکنمايشگاه بين المللي مشهدخراسان رضويبردسكن 
مشاهده12باغ پروانه هانمايشگاه بين المللي مشهدخراسان رضويبردسكن 
مشاهده13برج تجاري اقامتي مللمنطقه نمونه گردشگري سپادخراسان رضويبردسكن 
مشاهده14  خراسان رضويبردسكن 
مشاهده15پروژه بهار دومنطقه نمونه گردشگري سپادخراسان رضويبردسكن 
مشاهده16پارک گردشگري سلامت دلوار بوشهربوشهراداره کل ميراث فرهنگي , صنايع دستي و گردشگري
مشاهده17پارک توريستي تفريحي مشاهيرشهر شانديز - حاشيه بلوار سرخانديزخراسان رضويمشهد 
مشاهده18نمايشگاه و موزه ميدان فردوسيشهر شانديز - بلوار امام رضا - ميدان فردوسيخراسان رضويمشهد 
12345678910...