مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر طبیعت گردی و اکوتوریسم در ایران
قوانین و مقررات گمرکی صادرات و وارادات کالا و خدمات و مقررات مربوط به ورود و خروج مسافر
فرآیند اعطای تسهیلات از محل حساب ارزی
مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی در حوزه سرمایه گذاری گردشگری
مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با مناطق آزاد تجاری - صنعتی
حمایت های قانونی از کاربری های قابل اعطا به بناها ی تاریخی
سند احیا
شناسایی و تعیین کاربری بناهای تاریخی
مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری مستقیم خارجی
مجموعه سایر قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در در زیر ساخت های گردشگری
مشوق ها و حمایت از سرمایه گذاری در صنعت گردشگری
مشوق ها و حمایت های صنایع دستی