دعوت از شهرداري‌هاي سراسر كشور براي حضور در سومين همايش و نمايشگاه بين‌المللي سرمايه‌گذاري
  معاونت سرمايه‌گذاري و تامين منابع سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از تمامي شهرداري‌هاي سراسر كشور براي شركت موثر در سومين همايش و نمايشگاه بين المللي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري دعوت كرده است.
 
 
  تاریخ خبر: 1391/11/18