شش پانل تخصصي در سومين همايش و نمايشگاه بين‌المللی فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري برگزار مي‌شود
  6 پانل تخصصي در سومين همايش و نمايشگاه بين‌المللي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري برگزار مي‌شود
 
 
  تاریخ خبر: 1391/11/21